วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำรับครู


คำอธิบายรายวิชา
           ความหมายความสำคัญองค์ประกอบและพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน การประมวลผลข้อมูล  ฐานข้อมูล การจัดการและการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย ฯลฯ สำหรับการพัฒนาสมรรถภาพความเป็นครู
วัตถุประสงค์


 เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนจบแล้วจะต้องมีพฤติกรรมและความสำคัญดังนี้
   1. อธิบายความสำคัญและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ      ได้
   2. อธิบายความสำคัญของเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
   3. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตจริงได้
   4. อธิบายความหมายและความสำคัญของระบบได้
   5.อธิบายความสัมพันธ์ของระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
   6. บอกความหมายและองค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ได้
   7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ได้
   8. บอกประเภทคุณสมบัติของซอฟต์แวร์แต่ละประเภทได้
   9. บอกความหมายและความสำคัญของอินเตอร์เน็ตได้
   10. จำแนกแยกแยะความหมายความสัมพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
   11. อธิบายแหล่งความรู้ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
   12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสารได้
   13. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆที่นำมาใช้กับการเรียนการสอนได้
   14. สร้างสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศเผื่อการเรียนรู้ได้
   15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งเผยแผ่ทั่วไปและสื่่อระบบทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว